Kumpulan Hikmah Pancalaku (1004)

PART ONE THOUSAND FOUR

 

Hikmah #10031

“There are Bantenese, Cirebonese, Javanese,

Sundanese, Madurese, Banjarese, Malaysian,

Acehnese, Bugis, Moluccans, Indian, Chinese,

African and from other races and many other

ethnic groups among the noble descendants

of Muhammad (saws), Abubakr Siddiq, Imam

Ali, Imam Hassan, Imam al Hussayn, Imam Ali

Zaynal Abidin, Imam al-Baqir and Imam Sadiq.”

~ Yos Wiyoso Hadi ( Moharram 5, 1395AH – )

 

Hikmah #10032

“Follow the most zuhud and fanafillah ones

among them and you will be much blessed

and glad in this world and in the hereafter.”

~ Yos Wiyoso Hadi ( Moharram 1395AH – )

 

Hikmah #10033

“Do not follow who misuse their noble ancestry

to the Prophet (saws) only to get worldly gains.”

~ Yos Wiyoso Hadi ( Moharram 5, 1395AH – )

 

Hikmah #10034

“Love and respect all zuhud and fanafillah ones

among the Gurus and Kyai (elder ones) among

the descendants of Imam Hassan and Hussayn

through the ancestries of Sunan Ampel, Sunan

Giri, Sunan Kudus, Sunan Drajad, Sunan Muria,

and Sunan Gunung Jati for loving them makes

the Prophet (saws), Abu bakr Siddiq, Imam Ali,

Imam Hassan, Imam Hussayn, Imam Ali Zaynal

Abidin, Imam al-Baqir and Imam Jafar as Sadiq

happy and pray specifically for you in heavens.”

~ Yos Wiyoso Hadi ( Moharram 5, 1395AH – )

 

Hikmah #10035

“Lots of them do not look like Arabs but

like Javanese, Cirebonese, or Bantenese.”

~ Wiyoso Hadi ( Moharram 1395AH – )

 

Hikmah #10036

“Loving and respecting them can be a waseela

to have a happy life here and in the Hereafter.”

~ Yos Wiyoso Hadi ( Moharram 5, 1395AH – )

 

Hikmah #10037

“If you want to know about the Chinese

among the descendants of the Prophet

Muhammad (saws) through the lineage

of Imam Al-Hussayn bin Ali Ibn Abi Talib

then look at the fleet admiral Cheng Ho.”

~ Wiyoso Hadi ( Moharram 1395AH – )

 

Hikmah #10038

“Nasab of Admiral Cheng Ho/Zheng He

1. Zheng He/Cheng Ho/Ma-He (Mahir) bin

2. Mi-Li-Jin (Muhajir/Ma Haji) bin

3. Mi-Di-Na (Midyan) bin

4. Bai-Yan (Bayan) bin

5. Na-Su-La-Ding (Nasruddin) bin

6. Sau-Dian-Chi (Shamsuddin aka Sayyid Ajall) bin

7. Ma-Ha-Mu-Ke-Ma-Nai-Ding (Mahmud Kamaluddin) bin

8. Ka-Ma-Din-Yu-Su-Pu (Kamaluddin Yusuf) bin

9. Su-Sha-Lu-Gu-Chong-Yue (Shamsul Ghazi) bin

10. Sai-Yan-Su-Lai-Chong-Na (Sayyad Salihun) bin

11. Sou-Fei-Er (Zubair) bin

12. An-Du-Er-Yi (Ad-Douri) bin

13. Zhe-Ma-Nai-Ding (Zaynal Abidin) bin

14. Cha-Fa-Er (Ja’far) bin

15. Wu-Ma-Er (Umar) bin

16. Wu-Ma-Nai-Ding (Umanuddin) bin

17. Hu-Fu-Ding (Hafi’uddin) bin

18. Mu-Xie (Mughith) bin

19. Gu-Bu-Ding (Galibuddin) bin

20. Ha-San (Hasan) bin

21. Yi-Si-Ma-Xin (Isa Masih) bin

22. Mu-Ba-Er-Sha (Mubarsha) bin

23. Lu-Er-Ding (Nurdin) bin

24. Ya-Xin (Yasin) bin

25. Mu-Lu-Ye-Mi (Mu’allim) bin

26. She-Li-Ma (Salim) bin

27. Li-Sha-Shi (Al-Rasas) bin

28. E-Ha-Mo-De (Ahmad) bin

29. Ye-Ha-Ya (Yahya) bin

30. E-Le-Ho-Sai-Ni (Al-Husaini) bin

31. Xie-Xin (Khizin) bin

32. Yi-Si-Ma-Ai-Le (Ismail) bin

33. Yi-Bu-Lai-Xi-Mo (Ibrahim) bin

34. Hou Sai-Ni (Husain) bin

35. Imam Ali Zayn al-Abidin bin

36. Imam Al-Hussayn bin

37. Fatimah Az-Zahra (wife of Imam Ali), binti

38. Nabi Muhammad (saws).”

~ Wiyoso Hadi (1395AH – )

 

Hikmah #10039

“Cheng Ho (Zheng He) is among the amazing

descendants of Prophet Muhammad (saws)

through Ali Zaynal Abidin bin Imam Hussayn.”

~ Yos Wiyoso Hadi ( Moharram 5 1395AH – )

 

Hikmah #10040

“The descendants of Imam Hussayn are

multiraces and multicultural across the

globe, over 100,000 of them are saints

and most of them hide their sainthood.” 

~ Wiyoso Hadi ( Moharram 1395AH – )

 

“And We have not sent you ( Muhammad), except as a mercy to the worlds.”

( Surat Al-‘Anbiya’ verse 107 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *